Ai đem rắc bướm lên hoa
Rắc bèo vào giềng, rắc ta vào nàng ?
Ai đem nhuộm lá cho vàng ?
Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta ?

(Rắc bướm lên hoa – Nguyễn Bính)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Concept: Duyên Dáng

Author: Nguyễn Ngọc Trung (Nikonian)

Model: Bùi Tuyết Hương

Makeup: Ngô Hảo

Location: Bonita Grand Hotel 

Bài Liên Quan
prev next