11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Concept: Những Làn Khói Quanh Đời Em

Author: Cao Xuân Vinh (Hoàng An)