Nội qui diễn đàn nhiếp ảnh MissViet

Welcome to MissViet. This group is for photographers & models to share their works on Photography. We welcome everyone to share their best photos here. You are most welcome to invite or add your friends into this group. Let’s all share the unique beauty. Thank you

Website: www.missviet.com.vn

Email: admin@missviet.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/missviet.com.vn/

!!!!!! READ MISSVIET’S RULES PLEASE !!!!!! RULES & REGULATIONS OF THIS GROUP (NHỮNG NỘI QUI CỦA NHÓM)

1.)Allow photographers in the world to share their works on Photography. Now, our group has a lot of foreign photographers to join. We look forward to receiving the best photos from photographers in the world!

Cho phép những nhiếp ảnh gia trên thế giới chia sẽ những tác phẩm đẹp trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Hiện tại, nhóm chúng ta có rất nhiều nhiếp ảnh gia người nước ngoài tham gia. Chúng tôi mong muốn nhận được những tác phẩm đẹp nhất từ những nhiếp ảnh gia trên thế giới!

2.) Post only photos that are taken & owned by you, maximum 5 posts a day, maximum 2 albums a day. The maximum number of photos in an album is unlimited. Albums have to be same concept, same color. DON’T POST event albums.  Please post HIGH QUALITY PHOTOS, Model’s face must be shown and no mobile upload. Before post a new one please say ‘THANK YOU’ to your old one. POST only your owned photos with qualified retouch, stolen photos are strictly prohibited, result will be banned if you post any stolen photos.

Chỉ đăng những hình mà chính tác giả chụp, mỗi ngày đăng tối đa 5 lần, đăng tối đa 2 album. Số lượng hình tối đa trong một album không giới hạn. Album thể hiện cùng chủ đề, cùng tông màu. Không đăng những album sự kiện, album hình hậu trường. Vui lòng đăng những HÌNH ẢNH CÓ CHẤT LƯỢNG CAO, không đăng những hình ảnh kém chất lượng, không đăng bằng thiết bị di động và ít nhất phải thấy được khuôn mặt người mẫu. Trước khi đăng hình mới nói ‘CẢM ƠN’ trên bài đăng cũ. Chỉ đăng những hình ảnh do chính tác giả chụp và phải được hậu kì đẹp, nghệ thuật, những hình ảnh lấy cắp tuyệt đối nghiêm cấm, kết quả sẽ bị khóa tài khoản nếu bạn đăng những hình ảnh lấy cắp!

3.) Please care people who like, comment your posts. And always care your posts! We will delete members who only care their self and don’t care their posts.

Hãy care những thành viên khác người mà đã like, bình luận trên hình của bạn, và luôn luôn care hình của bạn, không được đăng xong rồi bỏ. Chúng tôi sẽ xóa những thành viên chỉ care hình của mình và xóa những thành viên bỏ mặt bài đăng của mình.

4.) Do not post anything unrelated to portrait photography ( e.g Advertisement, spam, political, pornography, full nudity or some links). 

Không đăng bất cứ hình ảnh nào ko liên quan đến nhiếp ảnh chân dung (Ví dụ Quảng cáo, spam, chính trị, khiêu dâm, ảnh khỏa thân và liên kết web)

5.) All Photographers in this group are experts. Not allow critics on their posts, Feedback  inbox please. We will ban members who violate!!!

Tất cả những nhiếp ảnh trong group này đều là chuyên gia. Không được phép phê bình trên tác phẩm của họ. Góp ý xin vui lòng inbox. Chúng tối sẽ ban nick những thành viên nào vi phạm!!!

6.)Immediately, we will ban members who have posts oppose, harm to group

Ngay lập tức, Chúng tôi sẽ ban nick những thành viên mà có những bài viết nhằm chống đối, khiêu khích, gây hại cho nhóm

7.) No Harsh / Inappropriate/ Rude posting or comments please. (Including Copy & Paste comments links).

Vui lòng không được đăng hoặc bình luận thô tục,….(Bao gồm việc Copy & Paste bình luận bằng những liên kết web)

8.) Watermark is encouraged on your photos, but NOTTOO BIG, NOT IN THE MIDDLE OF THE PHOTO, and keep it below or on the top of the photo. That includes any Wordings. Thank you.

Chữ ký được khuyến khích trong hình nhưng KHÔNG QUÁ LỚN, KHÔNG Ở GIỮA HÌNH và đặt bên dưới hoặc bên trên góc hình. Bao gồm tất cả những từ ngữ. Xin cảm ơn!

9.) DO NOT SHARE your post from somewhere into the group.

Không được SHARE bài viết từ bất cứ nơi nào vào nhóm.

10.) Please show respect and courtesy to the other members in this group. Always say Thank You or LIKE when they give positive comments on your photos. 

Hãy thể hiện sự tôn trọng và lịch sự với các thành viên khác trong nhóm. Luôn luôn nói CẢM ƠN hoặc LIKE khi thành viên khác bình luận tích cực trên hình của bạn.

11.) You are welcome to share some information about your photos (e.g Camera brand, Lens, Setting). If you want to promote your Photography Page just add the link on the top of your photo post, not add comment. Note, don’t allow any information relating to money and prices. Violators will be removed post immediately.

Khuyến khích chia sẽ những thông tin về bức ảnh của bạn (như thương hiệu máy ảnh, Lens, chế độ chụp). Nếu bạn muốn quảng cáo trang web nhiếp ảnh của bạn vui lòng thêm link vào bên trên bức ảnh bạn đăng, không được thêm trong bình luận. Lưu ý, không được phép đưa bất kì thông tin nào liên quan đến tiền, phí, giá cả. Thành viên vi phạm sẽ bị xóa bài ngay lập tức.

12.) SPAMMERS will not be tolerated here in this group. Immediate Ban to anyone found spamming.

 SPAMMERS không được phép trong group. Thấy spam lập tức khóa tài khoản

13.) Strictly PORTRAITS ONLY. Allow Male and Female portraits in a single photo. No Male, No Kids, No Streetlife

Chỉ đăng ảnh chân dung. Cho phép đăng ảnh Nam và Nữ  trong cùng 1 hình. Ảnh Nam, trẻ em, đời thường, ảnh người già không được phép đăng.

14.) These posts violate the rules, we will remove without notice. If your post is deleted  please read the rules once again.

Những bài đăng vi phạm nội qui, chúng tôi sẽ xóa mà không thông báo trước. Khi bài của mình bị xóa xin vui lòng xem lại nội qui.

15.) Any questions or any problems please inbox the Admin team and not post on this page. We will not reply and delete immediately. This page posts photos only.

Tất cả những thắc mắc, đóng góp ý kiến hoặc bất cứ vấn đề gì xin vui lòng inbox BQT và không được đăng bài trên trang này. Chúng tôi sẽ không trả lời và xóa bài ngay lập tức. Trang này chỉ việc đăng ảnh mà thôi.

16.) If  the posts are beautify, please have a like to respect, courtesy, encourage and cheer to the authors as well as models. Please dont hesitate to put a like. You love my pics as much as I love yours. By this way let’s build our page with harmony and unity which is the vision that MissViet heads up. The admin team will consider and won’t hesitate to eliminate the members who do not follow our vision.

Thể hiện sự tôn trọng và lịch sự, để động viên và cổ vũ tinh thần cho tác giả cũng như người mẫu. Khi thành viên đăng hình vào group, hình đẹp xin các bạn cho 1 like hoặc comment động viên. Chúng ta đâu cần phải câu nệ và tiếc chi 1 like phải không nhỉ. Cuộc sống có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhiếp ảnh cũng vậy anh like hình tôi, tôi chăm sóc lại anh và cứ như vậy sẽ tạo thành một trang ảnh đẹp, hòa thuận, đoàn kết giữa các thành viên. Đây là tiêu chí mà trang MissViet muốn hướng tới. BQT xem xét và sẵn sàng loại những thành viên mang tính chất cá nhân.

17.) Any questions or any problems please inbox the Admin team and not post on this page. We will not reply and delete immediately. This page posts photos only.

Tất cả những thắc mắc, đóng góp ý kiến hoặc bất cứ vấn đề gì xin vui lòng inbox BQT và không được đăng bài trên trang này. Chúng tôi sẽ không trả lời và xóa bài ngay lập tức. Trang này chỉ việc đăng ảnh mà thôi.

18.) All new members should read the rules before posting. If your post is deleted  please read the rules once again. If  the posts are beautify, please have a like to respect and courtesy  to authors. We regularly monitor and delete inactive members in group.

Tất cả những thành viên mới nên đọc nội qui trước khi đăng bài. Nếu bài của bạn bị xóa vui lòng đọc lại nội qui. Nếu bài đăng đẹp, vui lòng cho 1 like để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự tới tác giả. Chúng tôi thường xuyên giám sát và xóa những thành viên không hoạt động trong nhóm

  1. Member violates therules twice

– Delete post

– Admin remind

Member violates the rules three times will be banned

Thành viên vi phạm nội qui hai lần sẽ bị xóa bài và BQT nhắc nhở

Thành viên vi phạm 3 lần sẽ bị ban nick

20.) The ADMINS reserved the rights to ADD,APPROVED or REMOVED anyone or any post from this group .!